ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ETE

       ΑΝΩΝΥΜΗ TEXNIKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Περιγραφή εικόνας

Δημόσια Έργα

 


Η εταιρεία αναλαμβάνει δημόσια έργα σε κατηγορίες με τάξη ΜΕΕΠ:

  • Οδοποιία: 3η
  • Οικοδομικά: 3η
  • Υδραυλικά: 3η
  • Ηλεκτρομηχ/κα: 3η
  • Βιομ/κά - Ενεργ: 2η
  • Νερά - Απόβλητα: A1
  • Aποκαλύψεων Μεταλλείων: A1
  • Γεωτρήσεων: A1
  • Καθαρισμού Και Επεξεργασίας Νερού & Υγρών, Στερεών & Αερ: A1


Ενδεικτικά παρουσιάζονται ορισμένα δημόσια έργα που έχουν εκτελεστεί από την Ρόμβος ΑΕ ΕΤΕ κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.